Stát je organizované společenství lidí

A definice pokračuje, žijících trvale na určitém ohraničeném území.Historikové a politologové vysvětlují, že existuje několik teorií o vzniku státu. Nejstarší, která vychází z toho, že panovník, který vládne, je božského původu, je teorií náboženskou.Teorie patriarchálnívychází z toho, že stát vznikl z rodiny jejím postupným rozšiřováním. Stát, který vznikl sepsáním smlouvy mezi lidmi, se označuje jako smluvní.
vlajky států
Státy po svém vzniku mají charakteristické znaky, jako je ozbrojená moc, která je tvořená armádou a policií. Dalším znakem je právní subjektivita, státy samostatně vystupují v právních vztazích, například při uzavírání smluv. Stát samozřejmě tvoří občané a státní aparát, který vykonává státní moc a správu. Státy mají ohraničené území, kde může po právní stránce působit moc státních orgánů.
parlament v noci

Formy státu

 
Jednotný, nebo také unitární stát, má zpravidla jednoduchou organizační strukturu a jediné řídící centrum. Svazek dvou a více státních celků je označován jako složený stát. Federace je pevným svazkem států, přitom členové federace nevystupují v mezinárodních vztazích samostatně, a to i když mají jednotnou měnu, instituce, armádu a stejnou zahraniční politiku. Jako centralizovaný stát se označuje stát, který je řízený z jednoho centra. Například z hlavního města, ve kterém je soustředěna státní moc a správa. A naopak, jako decentralizovaný stát je vysvětlen ten státní útvar, který svěřuje značnou část své státní moci, ale také správy svým samosprávním uzemním celkům, jako jsou obce a kraje. Ale zároveň si stát ponechává rozhodování o zásadních věcech celostátního významu.
 královna Británie

Formy vlády

 
Asi jako první lze uvést demokracii, která je v dnešní době považována za nejlepší politický systém. Tato státní forma umožňující účast všech plnoprávných občanů na správě a řízení státu. Jako protiklad demokracie je jako forma vlády diktatura.Jedná se o vládu jednotlivce nebo malé skupiny lidí, kteří se k moci většinou dostanou vojenským pučem. Monarchie je forma vlády, kde monarcha, nebo také panovník, vládne doživotně, vlastním jménem. Ale u parlamentní monarchie je panovníkova moc omezena parlamentem.